Big Orange Box Icon

ข้อตกลงและเงื่อนไข


ข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการของบริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด การตกลงใช้บริการอย่างใด ๆ ของบริษัท ถือได้ว่าผู้ใช้บริการได้ตกลง และยอมรับที่จะผูกพันตามเงื่อนไข และข้อตกลง ของบริษัทดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ใช้บริการ โปรดอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ด้วยความระมัดระวังก่อนใช้บริการ เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฏหมาย ผู้ใช้บริการขอรับรองว่า รายละเอียด และข้อมูลที่ได้ให้ไว้ต่อผู้ให้บริกาในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในภายหลัง ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะแจ้งให้ผู้ให้บริการรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

 1. วัตถุประสงค์การบริการ

       ผู้ใช้บริการตกลงรับการบริการและ “ผู้ให้บริการ” ตกลงให้บริการพื้นที่เก็บทรัพย์สิน หรือสิ่งของ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สถานที่บริการ” เพื่อเก็บทรัพย์สิน หรือสิ่งของ โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้า – ออก พื้นที่บริการ รวมทั้งสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่บริการ อาทิเช่น ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ขนของ ระบบปรับอากาศฯ ตามช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการกำหนดไว้

 1. ระยะเวลาการบริการ

       ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการสถานที่บริการมีกำหนดระยะเวลาตามที่ได้ระบุใน ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิ และหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเข้าใช้ประโยชน์ในสถานที่บริการ ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ

 1. ค่าบริการ

       ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้

 1. ค่าปรับและบทกำหนดโทษ

       ผู้ใช้บริการจะชำระค่าบริการ ดังที่ระบุไว้ หากผู้ใช้บริการชำระค่าบริการล่าช้าเกินกว่า 7 วัน นับถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระ ผู้ใช้บริการยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ให้บริการในอัตราร้อยละ 1 ต่อวัน ของค่าบริการที่ค้างชำระ ไปจนกว่าผู้ใช้บริการจะชำระค่าบริการให้แล้วเสร็จ ในกรณีการชำระค่าบริการเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือบัตรเครดิต การชำระค่าบริการดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ให้บริการได้รับเงินตามเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือบัตรเครดิต เข้าบัญชีธนาคารของผู้ให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ธนาคารปฎิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือบัตรเครดิต ให้ถือว่าการชำระค่าบริการไม่สมบูณณ์ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอม ชำระค่าปรับดังที่ระบุไว้ตามวรรคหนึ่ง

 1. เงินประกันการบริการ

       ผู้ใช้บริการตกลงชำระเงินประกันความเสียหายตามวิธีการที่ได้กำหนด ซึ่งผู้ให้บริการจะคืนเงินประกันดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่มีดอกเบี้ย และหรือค่าธรรมเนียม และหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ใช้บริการ ได้ส่งมอบสถานที่บริการคืนให้แก่ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดครบถ้วนเรียบร้อย ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นยังสถานที่บริการ อันมีสาเหตุมาจากผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบด้วยแล้ว ผู้ให้บริการมีสิทธิหักเงินประกันการบริการดังกล่าว เพื่อชำระค่าเสียหาย และหากเงินประกันได้ลดน้อยลงเพียงใด ผู้ใช้บริการตกลงนำเงินมาเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามจำนวนในวรรคแรกภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการผิดนัดผิดข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้บริการมีสิทธิริบเงินประกันการบริการทั้งหมด โดยผู้ใช้บริการจะไม่ใช้สิทธิโต้แย้งอย่างใด ๆ เอากับผู้ให้บริการทั้งสิ้น

 1. สิทธิ และหน้าที่ของผู้ใช้บริการ

       ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดังจะกล่าวต่อไปนี้ และหากผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดลักษณะใดลักษณะหนึ่งแล้ว ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะบอกเลิกการบริการ และเรียกค่าเสียหายได้ทันที
6.1. ผู้ใช้บริการรับรองว่าขณะที่ได้รับมอบสถานที่บริการนั้น สถานที่บริการมีสภาพเรียบร้อยดี สิ่งที่ติดตรึงตรา สิ่งแตกแต่ง หรือเครื่องอุปกรณ์ทั้งปวงของผู้ให้บริการมีสภาพดีไม่ชำรุดเสียหายแต่อย่างใด
6.2. ผู้ใช้บริการต้องใช้สถานที่บริการของผู้ให้บริการเพื่อการเก็บทรัพย์สิน หรือสิ่งของ ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้ สถานที่บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่น และจะไม่กระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย และ ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทำการอย่างใด ๆ ที่ฝ่าฝืนข้อกฎหมาย หรือเป็นการอึกทึกครึกโครมจน เป็นที่ เดือดร้อนรำคาญของผู้ใช้บริการใกล้เคียง
6.3. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และตามคำสั่งของผู้ ให้บริการ หรือผู้แทนของผู้ให้บริการ
6.4. ผู้ใช้บริการจะพึงรักษาสถานที่บริการของผู้ให้บริการอย่างวิญญูชนพึงระวังรักษาทรัพย์สินของตนไม่ให้ ชำรุดบกพร่องเสียหาย หรือทรุดโทรมตลอดอายุการใช้บริการนี้ หากปรากฏสภาพดังกล่าวขึ้นแล้ว ผู้ใช้บริการต้อง ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมทันที โดยผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพียงผู้เดียว ทั้งนี้ เว้นแต่ สภาพที่ปรากฏเป็นความเสียหายขนาดต้องซ่อมแซมใหญ่ ผู้ให้บริการจึงต้องเป็นผู้รับภาระ ในการซ่อมแซมนั้น
6.5. ผู้ใช้บริการจะดำเนินการดัดแปลง เพิ่มเติม ตัดท่อนส่วนหนึ่งส่วนใดของสถานที่บริการนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะ ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการเป็นหนังสือและต้องดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์แห่งกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ ด้วย บรรดาสิ่งที่ก่อสร้าง ตกแต่ง ปรับปรุง ดัดแปลง และต่อเติม ตลอดจนวัสดุหรือสิ่งใด ๆ ที่นำมาสร้างประกอบลงใน สถานที่บริการนี้ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริการทันที โดยผู้ใช้บริการจะไม่เรียกค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ให้บริการ
6.6. ผู้ใช้บริการจะไม่นำสิ่งของประเภท วัตถุไวไฟ ระเบิด วัตถุอันตราย สิ่งของเน่าเสีย หรืออาจก่อให้เกิดการ เน่าเสีย สิ่งของผิดกฎหมายทุกชนิด อาทิเช่น ยาเสพติด และหรือสิ่งของที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย เป็นต้น รวมทั้ง ผู้ใช้บริการจะไม่ทำการติดตั้งชั้นวาง และหรือวัสดุอื่นใด รุกล้ำพื้นที่ส่วนกลางของผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการฝ่าฝืนนำทรัพย์สินข้างต้น มาเก็บรักษาไว้ยังสถานที่บริการ และเป็นเหตุทำให้เกิดไฟ ไหม้ และหรือเกิดความเสียหายอื่นใดต่อสถานที่บริการ หรือผู้ใช้บริการรายอื่น ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
6.7. ผู้ใช้บริการจะไม่วาง หรือนำเข้ามาในสถานที่บริการซึ่งวัสดุ หรือวัตถุที่มีน้ำหนักเกินกว่า 300 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร หรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นอันตรายต่อตัวอาคารสถานที่บริการ หรือสถานที่ค้างเขียง หรือ ทรัพย์สินของผู้ให้บริการ หรือต่อบุคคอื่น
6.8. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะขนย้าย หรือนำทรัพย์สิน หรือสิ่งของ เข้า – ออก ตามระเบียบที่ผู้ให้บริการกำหนด รวมทั้ง ผู้ใช้บริการจะปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ประกาศใด ๆ เกี่ยวกับการใช้สถานที่บริการ(หากมี) ซึ่งผู้ให้บริการได้กำหนด หรือแจ้งให้ทราบ ทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะกำหนดขึ้นในอนาคต

 1. ข้อยกเว้นความรับผิด

       ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสูญหาย อย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งของที่ผู้ใช้บริการนำมาเก็บไว้บริเวณสถานที่บริการ เนื่องด้วยมีสาเหตุมาจากความประมาทของผู้ใช้บริการ และหรือบริวารของผู้ใช้บริการ ตัวแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใช้บริการ รวมทั้งความเสียหายจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงคราม การนัดหยุดงาน สัตว์เลื้อยคลาน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ อันมิใช่ความผิดของผู้ให้บริการ

 1. เหตุแห่งการสิ้นสุดสัญญาบริการ

8.1. ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์บอกเลิกการใช้บริการก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาตามที่ได้ระบุไว้ โดยทำคำบอกกล่าวเป็น หนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
8.2. หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤติผิดเงื่อนไขไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด และอีกฝ่ายหนึ่งได้มีหนังสือบอกกล่าว และหรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ให้ปฎิบัติตามข้อกำหนดภายในกำหนดระยะเวลา 30 วันแล้ว หากฝ่ายที่ผิด ข้อกำหนดได้รับหนังสือบอกกล่าว และหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) นั้นโดยชอบแล้ว ไม่ปฏิบัติตาม อีกฝ่าย หนึ่งมีสิทธิบอกเลิกการให้บริการได้
8.3. เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง สิ้นสภาพบุคล หรือนิติบุคคล ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาล พิพากษา ล้มละลาย หรือมีการดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลตามกฎหมายล้มละลาย เลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียน หรือถูกระงับไม่ให้ดำเนินธุรกิจ หรือมีการชำระบัญชี
8.4. ในกรณีการบริการนี้สิ้นสุดลงโดยเหตุที่ผู้ใช้บริการประพฤติผิดข้อกำหนดของการใช้บริการนี้ ผู้ใช้บริการ ยินยอมให้ผู้ให้บริการริบบรรดาเงินใด ๆ ทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้ต่อผู้ให้บริการก่อนหน้าวันบอกเลิกการ ให้บริการ และผู้ให้บริการมีสิทธินำสถานที่บริการ ออกไปให้ผู้อื่นบริการต่อไปได้ทันที โดยผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ เรียกร้อง ค่าเสียหายอย่างใดๆ

 1. ผลภายหลังจากสิ้นสุดของสัญญาบริการ

9.1. เป็นที่ตกลงกันชัดแจ้งแล้วว่า การให้บริการนี้สิ้นสุดลงทันที หลังจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการบริการ โดยผู้ให้บริการไม่จำต้องบอกกล่าวอีก ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าขนย้าย หรือค่าตอบแทนใดๆ เอาจากผู้ ให้บริการ และเมื่อการบริการนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ให้บริการมีสิทธิเข้าครอบครองสถานที่บริการได้ ทันที ผู้ใช้บริการจะต้องขนย้ายทรัพย์สิน และบริวารออกจากสถานที่บริการภายใน 3 วัน นับจากวันที่การบริการนี้ สิ้นสุดลง ทั้งนี้หากผู้ให้บริการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือปรับปรุงสถานที่บริการให้อยู่ในสภาพที่ดี ผู้ใช้บริการยิมยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้นให้แก่ผู้ให้บริการทั้งสิ้น
9.2. เมื่อการบริการนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หากผู้ใช้บริการไม่ขนย้ายทรัพย์สิน และบริวารออกจาก สถานที่บริการ หรือไม่ส่งมอบการครอบครองสถานที่บริการให้แก่ผู้ให้บริการภายในเวลาที่กำหนด ผู้ใช้บริการตกลง ยินยอมให้ผู้ให้บริการ บริวาร หรือตัวแทนของผู้ให้บริการมีอำนาจในการดำเนินการเท่าที่จำเป็นทุกประการ รวมทั้ง การทำลายกุญแจ หรือเครื่องกีดขวางใดๆ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถกลับเข้าครอบครองสถานที่บริการได้ กับทั้งให้ผู้ ให้บริการ บริวาร หรือตัวแทนของผู้ให้บริการมีอำนาจเข้าครอบครอง ยึดหน่วงทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ หรือของ บุคคลอื่นใดที่อยู่ในสถานที่บริการ หรือขนย้ายทรัพย์สินดังเช่นว่านี้ ออกจากสถานที่บริการแล้วแต่ผู้ให้บริการจะเห็นสมควร อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการนำทรัพย์สินข้างต้นของผู้ใช้บริการออกขายทอดตลาด เพื่อ ชดใช้หนี้เงินต่าง ๆ ได้ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร โดยถือว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของผู้ให้บริการเป็นที่สุด ผู้ใช้บริการสละสิทธิที่จะโต้แย้งนับแต่พันกำหนดเวลาขนย้าย โดยไม่ถือว่าการใช้สิทธิของผู้ให้บริการ บริวาร หรือ ตัวแทนผู้ให้บริการดังกล่าว เป็นความรับผิดทั้งทางแพ่ง และหรือทางอาญาต่อผู้ใช้บริการ บริวารของผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่นแต่อย่างใด และผู้ใช้บริการยิมยอมที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมตลอดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะล๊อคกุญแจเพื่อมิให้ผู้ใช้บริการเข้าไปในสถานที่บริการอีกต่อไปได้ อีกทั้งผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าปรับให้แก่ผู้ให้บริการในอัตราวันละ 1,000 บาท นับแต่วันที่การบริการนี้สิ้นสุดลง
9.3. เมื่อการบริการนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ใช้บริการจะต้องทำความสะอาดสถานที่บริการให้อยู่ใน สภาพเดิม พร้อมส่งมอบสถานที่บริการคืนผู้ให้บริการ หากปรากฏผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการทำความสะอาด ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ หักค่าบริการทำความสะอาดจำนวน 500 บาทต่อห้อง ออกจากเงินประกันการ บริการ

 1. ข้อตกลงอื่น ๆ

10.1. หากข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทั้งสองฝ่ายตกลงให้แยกส่วน ที่เป็นโมฆะหรือที่ไม่สมบูรณ์นั้นออกจากข้อกำหนดอื่นๆ ที่สมบูรณ์ และให้ข้อกำหนดที่ยังสมบูรณ์อยู่มีผลผูกพัน ระหว่างกัน
10.2. การที่ผู้ให้บริการเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิของตนตามข้อหนึ่งข้อใดในการให้บริการนี้ ไม่ให้ถือว่าผู้ให้บริการสละ สิทธิหรือเป็นการตัดสิทธิของผู้ให้บริการในการที่จะใช้สิทธิดังกล่าวในภายหลัง การสละสิทธิใด ๆ ตามข้อกำหนด จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งมอบให้ผู้ใช้บริการรับทราบ
10.3. บรรดาการติดต่อ หรือการทวงถามใดๆ ระหว่างกันให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ระบุ ไว้ในข้อนี้ โดยทำเป็นหนังสือบอกกล่าว จดหมาย และเอกสารใดๆ นั้นอาจส่งได้โดยตรงด้วยตนเอง หรือทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน และหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) อนึ่ง การส่งคำบอกกล่าวด้วยตนเองให้ถือว่าได้ส่งโดย ชอบแล้วเมื่อมีผู้รับ ณ ที่อยู่ที่ได้กำหนดไว้ และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ให้ถือว่าได้รับคำบอกกล่าว ในทันที โดยหากผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการติดต่อ จะต้องจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ผู้ให้บริการรับทราบ ล่วงหน้าภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
10.4. การให้บริการนี้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

 

 • ข้อกำหนดสิ่งที่ของต้องห้ามในการจัดเก็บ

 1. ผู้ใช้บริการห้องเก็บของทุกท่าน จะต้อง ไม่เก็บสินค้า และวัตถุอันตราย ใด ๆ ดังต่อไปนี้

  • วัตถุอันตราย หรือ สิ่งของหรือสารที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของทรัพย์สินโดยส่วนรวม คือสารกัดกร่อนก๊าซ ของเหลวไวไฟ วัสดุออกซิไดซ์ เปอร์ออกไซด์อินทรีย์ สารพิษ สารกัมมันตรังสี สารติดเชื้อ วัตถุระเบิด อื่นๆ (เช่นน้ำแข็งแห้งและน้ำมันเบนซิน) ของแข็งไวไฟ วัสดุแม่เหล็ก

  • วัตถุ สิ่งของที่ผิดกฎหมาย และ เป็นอันตราย สารเคมี และสารพิษ, เปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (เช่นเรซิน) ของผิดกฏหมาย หรือปลอดภาษี (เช่น สารเสพติด ยาเสพติด, บุหรี่ )ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา อาวุธปืนและอาวุธทุกชนิด วัตถุระเบิดก๊าซไวไฟและไม่ไวไฟ (อย่างเช่นสีสเปรย์ ก๊าซบิวเทน น้ำมันไฟแช็ก) ของเหลวไวไฟ (เช่นสีทินเนอร์ ตัวทำละลาย) Batteries ของแข็งไวไฟ, สิ่งของไวไฟทุกชนิด (เช่นไม้ขีดไฟ แท่งจุดไฟ), อาวุธปืนและกระสุน, อาหารสด , สินค้า หรืออาหารที่ส่งกลิ่นเหม็น

 1. ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าไม่มีการจัดเก็บรายการวัตถุ สิ่งของ ที่เป็นอันตรายและ / หรือผิดกฎหมายตามที่ระบุในเอกสารนี้ไว้ในสถานที่นี้ และเข้าใจดีว่าการละเมิดใด ๆ จะส่งผลให้เกิดความรับผิดชอบทางกฎหมาย ในสัญญาและ หรือทั้งทางแพ่ง และ ทางอาญา

 1. ผู้ใช้บริการ รับทราบว่าผู้ให้บริการได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยของสถานที่ พนักงานของผู้ให้บริการจะลาดตระเวนสถานที่ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอและตรวจสอบสถานที่ ห้องเก็บของเพื่อ มั่นใจว่าสินค้าอันตรายมิได้ถูกเก็บไว้ในสถานที่บริการ และถ้าหากตรวจพบ ผู้ให้บริการจะดำเนินการขอให้ผู้ใช้บริการนำ วัตถุ สิ่งของ ดังกล่าว ข้างต้น ออกจากสถานที่ หากผู้ใช้บริการไม่ทำตามกฎระเบียบ ของผู้ให้บริการ ทางผู้ให้บริการจะยกเลิกการให้บริการกับผู้ใช้บริการซึ่งมีผลทันที เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยของสถานที่ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกการให้บริการ ระงับคืนเงินมัดจำ และดำเนินการตาม กฎหมายใด ๆ หากผู้ใช้บริการได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดสิ่งที่ของต้องห้ามในการจัดเก็บ สำหรับการบังคับใช้กฎหมาย อันอาจมีขึ้นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ให้บริการจะบังคับใช้หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด โปรดปฏิบัติตาม เงื่อนไขและนโยบายนี้