1
เลือกสาขาที่ลูกค้าสะดวก
2
เลือกขนาดห้องตามตามต้องการ
3
รับทราบเงื่อนไขและชำระค่าบริการ
4
ย้ายสิ่งของเข้าและออกได้ 24 ชม.

i-Store

ขนาดห้องทั้งหมด