Date : 28 / 03 / 2020
แจ้งเรื่องโรค โควิท 19

เนื่องด้วยสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทาง i-Store ได้มีมาตรการให้พนักงานทุกคนงดการเดินทาง ไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค และยังให้ความ สำคัญเรื่องความสะอาดของสถานที่

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส โควิด-19 ทางบริษัทใคร่ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านที่จะเดินทางมาที่ i-Store กรุณาตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายของตัวเองและหากลูกค้ามี ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องเข้ากักตัวในสถานที่พัก 14 วัน และงดใช้พื้นที่ส่วนกลางรวมไปถึงห้องประชุม โดยไม่มีกำหนดการให้ จองห้องประชุม ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะปรกติ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื่อไวรัส                                    

ด้วยความห่วงใยจาก i Store Team

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสาร & โปรโมชั่น

©Copyright 2020 i-Store.co.th. All Rights Reserved | รับทำเว็บไซต์ โดย ORANGE