Date : 22 / 11 / 2021
ของเยอะแค่ไหนก็เก็บได้ ที่ i-Store Self Storage

ของเยอะแค่ไหนก็เก็บได้ ที่ i-Store Self Storage

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต THE WISDOM (VISA INFINITE), THE WISDOM, และ THE PREMIER ทดลองใช้บริการห้องเก็บของที่ i-Store Self Storage ทุกสาขาฟรี ระยะเวลา 1 เดือน มูลค่ากว่า 10,000 บาท

เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต

  • ข้อเสนอดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บัตรแสดงสิทธิพิเศษดังกล่าวเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  • ลูกค้าผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรต่อพนักงานขายและทำสัญญาเช่าในนามของผู้ถือบัตร
  • ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการของทางบริษัทฯ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บัตรแสดงสิทธิพิเศษดังกล่าว เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการของ i-Store Self Storage
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสาร & โปรโมชั่น

©Copyright 2020 i-Store.co.th. All Rights Reserved | รับทำเว็บไซต์ โดย ORANGE