ABOUT US 

บริการกล่องเก็บของ

i-StoreGo Box Storage คือบริการเช่ากล่องเก็บของ หรือรับฝากกล่องเก็บของส่วนตัว โดยลูกค้าสามารถสั่งกล่องเพื่อบรรจุสิ่งของได้ผ่านทาง www.i-storego.com โดยจะมีเจ้าหน้าที่ i-Store Man นำกล่องสีน้ำเงินส่งให้ลูกค้าถึงบ้าน และเมื่อลูกค้าบรรจุสิ่งของลงในกล่องเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ i-Store Man จะนำกล่องมาเก็บไว้ใน Store อย่างปลอดภัยโดยมีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. และหากลูกค้ามีความต้องการกล่องก็สามารถติดต่อเพื่อรับกล่องคืน ทางเจ้าหน้าที่จะส่งกล่องคืนให้กับลูกค้าตามวันและเวลาที่ลูกค้าต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก http://www.i-storego.com