All Services

wine storage

Self Storage in Bangkok, Thailand for Wine Storage. Wine is the valuable possessions and investment, which need to be kept properly to secure the value and taste of wine. i-Store Self Storage on demand in Bangkok, Thailand understands how important of storing wine correctly. We designed our wine storage to assure you that your wine will be kept in the right temperature with the standard humidity control system of the wine storage service.

BUSINESS STORAGE

การจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลธุรกิจ เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และการเข้าถึงโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น ด้วยทำเลที่ตั้งของ i-Store บริการเช่าห้องเก็บของตั้งอยู่ในศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ทำให้สะดวกต่อการเดินทางเข้าออก และ i-Store ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารหรือของใช้สำนักงานของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย

Personal Storage

หากคุณต้องการเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัย ด้วยการจัดเก็บสิ่งของที่ไม่ได้ใช้บ่อยครั้ง หรือกำลังจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ให้ i-Store เป็นตัวช่วยในการจัดการจัดเก็บสิ่งของเหล่านั้น ลูกค้าสามารถเก็บสิ่งของได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีขนาดห้องตั้งแต่ 0.5 ตร.ม. จนถึง 18 ตร.ม. ทำให้ลูกค้าเลือกขนาดห้องได้ตามความต้องการของลูกค้า

wine Storage

ไวน์เป็นทรัพย์สินที่มีค่าและเป็นการลงทุนที่ต้องการการจัดเก็บที่เหมาะสมเพื่อให้ได้คุณค่าและคงรสชาติของไวน์ไว้ ที่ i-Store บริการเช่าพื้นที่เก็บของ เราเข้าใจถึงความสำคัญของการเก็บไวน์ที่ถูกต้อง ซึ่งห้องเก็บไวน์ของเราได้ออกแบบเพื่อใ้ห้คุณมั่นใจได้ว่าไวน์ของคุณจะถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม และมีระบบควบคุมความชื้นตามมาตรฐานของการให้บริการห้องเก็บไวน์

i-StoreGo Box Storage คือบริการเช่ากล่องเก็บของ หรือรับฝากกล่องเก็บของส่วนตัว โดยลูกค้าสามารถสั่งกล่องเพื่อบรรจุสิ่งของได้ผ่านทาง www.i-storego.com โดยจะมีเจ้าหน้าที่ i-Store Man นำกล่องสีน้ำเงินส่งให้ลูกค้าถึงบ้าน และเมื่อลูกค้าบรรจุสิ่งของลงในกล่องเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ i-Store Man จะนำกล่องมาเก็บไว้ใน Store อย่างปลอดภัยโดยมีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. และหากลูกค้ามีความต้องการกล่องก็สามารถติดต่อเพื่อรับกล่องคืน ทางเจ้าหน้าที่จะส่งกล่องคืนให้กับลูกค้าตามวันและเวลาที่ลูกค้าต้องการ

i-StoreGO Box Storage on demand. We specialize in box storage which means that we drop-off boxes to your door and pick them up, for free. We make space at your place by making storage effortless and simple. i-StoreGO Box Storage, The Self Storage on demand in Bangkok. We offer our blue boxes which are lockable by cable tie. We collect and store your boxes in our secure storage facilities. And we return your items when you want them back.

wine storage

Self Storage in Bangkok, Thailand for Wine Storage. Wine is the valuable possessions and investment, which need to be kept properly to secure the value and taste of wine. i-Store Self Storage on demand in Bangkok, Thailand understands how important of storing wine correctly. We designed our wine storage to assure you that your wine will be kept in the right temperature with the standard humidity control system of the wine storage service.

BUSINESS STORAGE

Self Storage in Bangkok, Thailand for Business. For the business storage, safety and access are important. Our storage allows only one person to access with the location in the Central Business District, therefore, it is very convenient to come. In addition, i-Store is aware of the importance of 24 hours security. You can be confident that your document and office supply will be kept safely.

Personal Storage

Self Storage in Bangkok, Thailand for Personal. If you would like to have more living spaces by rearranging things that you rarely use or you would like to move, i-Store Self Storage on demand in Bangkok, Thailand can help you store your possessions. You can keep it with usin the short or long term. It’s our pleasure to serve you wheather you are working in Bangkok or simply being an expats in Bangok with the range of the storagerooms from 0.5 sq.m. to 18 sq.m., so you can choose the room size as you would like.

10

By maintaining ideal temperature and humidity levels within our facilities.